Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 13× 996× 184× 1193×

Linyphia triangularis (Clerck, 1757)

České jménoplachetnatka keřová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1193 nálezů, 268 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer (Preference: Vysoká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1400

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1193 použitých nálezů)
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0101
Individuální sběr7523377172
Smyk183798566314
Sklepávání73239304123
Prosev18111533
Zemní past162191109183
Neurčeno111385150354
Nárazová past7002
Žlutá miska15302
Eklektor5539
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1193 použitých nálezů)
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2315
Výsadby jehličnanů15694050
Dubohabřiny92207
Travnaté stepi0402
Suché lesní lemy17625
Mokré louky13264628
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1604
Vřesoviště nižších poloh1203
Ruderály41419
Suché louky28313936
Bylinné porosty břehů81817
Vlhké lesní lemy0262
Luční ostřicové mokřady15795623
Neurčeno165620390455
Paseky64739
Rašeliniště22443144
Lesní okraje9291632
Suťové a roklinové lesy36182116
Horské smrčiny51138
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny3305
Mezofilní louky3915
Suché křoviny435315
Lužní lesy nížin23295724
Ostřicové porosty stojatých vod11177
Slaniska0011
Reliktní bory na skalách18623124
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod312159
Bučiny nižších poloh3834314
Obilná pole0001
Vlhké doubravy5102
Výsadby listnáčů2811407
Pastviny1135
Lesy7712344
Mokřadní olšiny331573133
Okraje silnic1001
Skalní stepi na vápenci11166
Porosty borůvek1103
Xerotermní travinobylinná společenstva10194122
Kamenolomy11516915
Suché doubravy12209829
Stinné skály nižších poloh0121011
Louky13235324
Rašelinné bory1315
Lesy vyšších poloh a strmých svahů111609
Lesostepní doubravy2705
Močály11584436
Horské bučiny73509
Mokřadní vrbiny61801
Ovocné sady s luční vegetací2114
Louky a pastviny0112
Břehy tekoucích vod620213
Písčiny3134
Kamenité suti nižších poloh6107
Úhory2213
Interiéry budov6306
Přirozené lesy815139
Haldy a výsypky1214
Podmáčené smrčiny21847
Skalní a suťové biotopy0101
Lesní cesta0274
Pozemní komunikace0101
Těžební jámy0032
Acidofilní bory334259
 SamciSamiceMláďataNálezy