Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Erigone atra Blackwall, 1833 Not endangered 12x 19x 2058x 98x 2187x

Erigone atra Blackwall, 1833

Czech namepavučenka létavá
Threat levelNot endangered
Records2187 nálezů, 253 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2018 , Petr Dolejš
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, (semi-open, partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-1500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1001 used records)
Erigone atra Blackwall, 1833 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past39818752648
Sklepávání2358058
Individuální sběr1221300119
Smyk731280128
Žlutá miska1102
Nárazová past0101
Prosev1114023
Eklektor89013
dv0101
sf0101
ra4306
?2001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (905 used records)
Erigone atra Blackwall, 1833 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
bylinné porosty břehů4415012
vrbové křoviny0202
bučiny nižších poloh499019
suťové a roklinové lesy2605
slaniska1001
ostatní pole4001
suché lesní lemy0202
dubohabřiny3110019
vlhké lesní lemy0101
suché doubravy2001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod8609
vnější stěny budov2301
rašeliniště534323071
paseky4522017
Lesy2016018
Lesní okraje65011
lužní lesy nížin26915017
osluněné skály nižších poloh7208
horská vřesoviště4205
luční ostřicové mokřady2506
Xerotermní travinobylinná společenstva1411020
pískovny0202
horské bučiny3706
Louky1411034
mokré louky59068076
ostřicové porosty stojatých vod8612016
kamenolomy67012
Horské biotopy1217015
Břehy tekoucích vod1749021
Kultury listnáčů8406
údolní jasanoolšové luhy581009
podmáčené smrčiny8409
Močály1623026
suché křoviny238019
A121100104010
písčiny01105
mezofilní louky46037041
haldy a výsypky41010
výsadby jehličnanů4416030
obilná pole884192061
Lesní cesta3315
skály a sutě v horách0101
bažinné olšiny128015
úhory246010
travnaté stepi1232029
ruderály8714025
Stojaté a pomalu tekoucí vody1821010
Přirozené lesy10106
kamenité suti nižších poloh910017
štěrkové břehy řek1101
00000002203
Polní biotopy1161707
Acidofilní bory5106
lesostepní doubravy76011
ovocné sady bez bylinné vegetace18143037
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1303
okraje silnic1001
širokolisté horské nivy9106
alpínské trávníky12433025
interiéry budov1203
reliktní bory na skalách3003
Těžební jámy1001
pastviny1001
městské parky0202
horské smrčiny2304
21211101102
skalní stepi na vápenci2810016
Louky a pastviny0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020