Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 10× 1082× 159× 1257×

Erigone atra Blackwall, 1833

České jménopavučenka létavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1257 nálezů, 270 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open (Preference: Nízká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1257 použitých nálezů)
Erigone atra Blackwall, 1833 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2233036
Smyk581060109
Zemní past39169142697
Individuální sběr2271290131
Sklepávání2655059
Vysavač4101
Neurčeno98105270208
Žlutá miska1102
Nárazová past0101
Eklektor89013
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1257 použitých nálezů)
Erigone atra Blackwall, 1833 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Širokolisté horské nivy9207
Mezofilní louky35336032
Mokré louky59270078
Neurčeno393177271319
Suché louky1235032
Okraje silnic2002
Horské smrčiny5307
Lužní lesy nížin32926029
Vnější stěny budov3402
Suché křoviny249021
Interiéry budov1304
Travnaté stepi1102
Lesy0001
Lesy2017019
Bylinné porosty břehů4515013
Ruderály8815026
Paseky4622018
Močály1624027
Louky1412035
Slaniska1102
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0202
Bučiny nižších poloh499019
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1203
Suťové a roklinové lesy4907
Obilná pole1002
Vlhké doubravy1001
Dubohabřiny27105
Ostatní pole888192062
Kukuřičná pole1201
Suché lesní lemy0101
Vlhké lesní lemy0202
Suché doubravy96016
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod8609
Rašeliniště535323072
Lesní okraje65011
Stinné skály nižších poloh7208
Porosty borůvek4205
Luční ostřicové mokřady2506
Xerotermní travinobylinná společenstva1411020
Horské bučiny3706
Ostřicové porosty stojatých vod8612016
Kamenolomy67012
Horské biotopy1217015
Břehy tekoucích vod1749021
Výsadby listnáčů8406
Podmáčené smrčiny6407
Ovocné sady s luční vegetací19147047
Písčiny01105
Haldy a výsypky41010
Výsadby jehličnanů4517032
Lesní cesta3315
Skály a sutě v horách0101
Mokřadní olšiny128015
Úhory246010
Stojaté a pomalu tekoucí vody1821010
Přirozené lesy10106
Kamenité suti nižších poloh910017
Štěrkové břehy řek1101
Polní biotopy1161707
Acidofilní bory5106
Lesostepní doubravy76011
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1303
Pastviny1092012
alpínské trávníky12433025
Reliktní bory na skalách3003
Těžební jámy1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0202
Skalní stepi na vápenci2810016
Louky a pastviny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy