Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 6x 10x 1082x 120x 1218x

Erigone atra Blackwall, 1833

České jménopavučenka létavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1218 nálezů, 264 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, (semi-open, partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1218 použitých nálezů)
Erigone atra Blackwall, 1833 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk5298098
Neurčeno98105270208
Zemní past39029062681
Individuální sběr2241250125
Sklepávání2552056
Žlutá miska1102
Nárazová past0101
Eklektor89013
Prosev2231034
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1218 použitých nálezů)
Erigone atra Blackwall, 1833 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy2017019
Neurčeno373162271297
Ruderály15304
Paseky1001
Močály1624027
Lužní lesy5811010
Louky1412035
Suché křoviny1001
Slaniska1102
Devětsilové lemy horských toků1302
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Bučiny nižších poloh1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Suťové a roklinové lesy1102
Obilná pole1002
Vlhké doubravy1001
Lužní lesy nížin2001
Mezofilní louky0001
Dubohabřiny1001
Ostatní pole4001
Kukuřičná pole1201
Suché lesní lemy0101
Suťové lesy1301
Vlhké lesní lemy0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy76015
Suché doubravy2001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3101
Vnější stěny budov2301
Vrchoviště481291034
Lesní paseky4522017
Lesní okraje65011
Rašeliniště a slatiniště5432037
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy26913015
Pískovcová skalní města3104
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4205
Slatiniště2506
Xerotermní travinobylinná společenstva1411020
Pískovna0202
Horské buko-jedlové lesy3706
Bylinný lem lesa0101
Vlhké louky59068076
Porosty vysokých ostřic8612016
Kamenolom67012
Horské biotopy1217015
Břehy tekoucích vod1749021
Kultury listnáčů8406
Podmáčené smrčiny6407
Suťové a roklinové lesy2504
Květnaté bučiny416010
Křovinatý plášť lesa3002
Skály nižších a středních výšek4104
Přirozené smrčiny (bory a březiny)2002
Ovocné sady19147047
Písečné přesypy01105
Mezofilní louky35235030
Haldy a výsypky41010
Smrkové monokultury3315020
Kultury jehličnanů3003
Pole884192061
Lesní cesta3315
Skály subalpinského a alpinského pásma0101
Bažinné olšiny128015
Borové monokultury6005
Luční úhory2305
Xerotermy na jiných podkladech1232029
Urbánní biotopy7312022
Stojaté a pomalu tekoucí vody1821010
Bylinné porosty na březích potoků a řek421209
Přirozené lesy10106
Kamenité sutě910017
Rákosiny, orobincové porosty5508
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0202
Kulturní lesy3204
Štěrkové lavice1101
Polní biotopy1161707
Acidofilní bory5106
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy76011
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1303
Polní meze1082011
Přechodová rašeliniště0001
Cesty, silnice1001
Širokolisté vysokostébelné nivy9106
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky12333024
Interiéry budov1203
Reliktní bory na skalních podkladech3003
Těžební jámy1001
Kácené vrbové křoviny0101
Acidofilní bukové bučiny7308
Křoviny a skupiny stromů mimo les206012
Pastviny1001
Polní úhory22305
Skupiny stromů, remízky < 1 ha26104
Floristicky pestré křoviny0104
Porosty chrastice rákosovité1001
Parky0202
Horské smrčiny2304
Trnkové křoviny0101
Skalní stepi na vápencových podkladech2810016
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Louky a pastviny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy