Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Not endangered 8x 18x 1315x 87x 1428x

Evarcha arcuata (Clerck, 1757)

Czech nameskákavka černá
Threat levelNot endangered
Records1429 nálezů, 225 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2018 , Petr Dolejš
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid, very humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, (partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-700

Bibliography

© Ota Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině.© Ota Zimmermann

Studies of aposematism are mostly focused on visual aspects of warning signalization and based on experiments with avian predators. This study presents results of experiments with an arthropod predator, a jumping spider Evarcha arcuata (Araneae: Salticidae) and olfactory (i.e., noncontact chemical) aposematic signals. Spiders were presented with chemically protected firebug Pyrrhocoris apterus (Heteroptera: Pyrrhocoridae). After acquiring the negative experience with the bugs, the spiders were offered a choice between the firebug olfactory signal and a scentless control. Spiders actively avoided the firebug signal, showing that they are able to recognize an unprofitable prey by means of olfactory chemoreception. The results show that olfactory signals alone may function as effective means of aposematic signalization to spiders.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (633 used records)
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past4030664
Pozorování141202
Fotografie1001
Žlutá miska8109
Smyk465356194341
Individuální sběr14317266161
Prosev911317
Sklepávání56722031
?8607
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (542 used records)
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Bylinný lem lesa4201
Močály101001
mezofilní louky118811
mokré louky79914264
suťové a roklinové lesy0101
ostřicové porosty stojatých vod23132217
kamenolomy1541515
pískovny5308
rašeliniště39582545
bylinné porosty břehů1212710
obilná pole1413
skalní stepi na vápenci195112
výsadby jehličnanů3215
Xerotermní travinobylinná společenstva3422226
Louky49462832
pastviny5246
úhory6506
Louky a pastviny69711
travnaté stepi3525636
Ovocné sady a vinohrady1201
suché křoviny149215
Močály56654254
kosodřevina2002
Lesní okraje1315520
horská vřesoviště47110
lesostepní doubravy4307
interiéry budov2002
horské bučiny2332
luční ostřicové mokřady57695425
písčiny3205
Stojaté a pomalu tekoucí vody9704
paseky8608
ruderály2305
dubohabřiny9528
A1211000101
reliktní bory na skalách2213
Lesy2114
osluněné skály nižších poloh1102
lužní lesy nížin4002
údolní jasanoolšové luhy176010
00000001101
bažinné olšiny1516
haldy a výsypky1001
suché lesní lemy1403
Břehy tekoucích vod2204
Obhospodařované pozemky0101
Polní biotopy1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3926
ovocné sady bez bylinné vegetace3305
Kultury listnáčů455202
Pozemní komunikace5112
podmáčené smrčiny1001
Těžební jámy0101
Acidofilní bory1001
okraje silnic2001
Přirozené lesy1001
Lesní cesta4001
městské parky1001
21211101001
Skalní a suťové biotopy1202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020