Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10× 682× 190× 886×

Evarcha arcuata (Clerck, 1757)

České jménoskákavka černá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy886 nálezů, 266 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1150

Literatura

 © Oto Zimmermann
Adults and larvae of a true bug, Scantius aegyptius (Heteroptera: Pyrrhocoridae), closely resemble sympatric firebugs, Pyrrhocoris apterus, and probably form a mimetic relationship with the latter species. Scantius aegyptius adults, although producing a secretion atypical of true bugs, are to some extent chemically protected against predators. In this study, we analysed the composition and function of the larval secretion in S. aegyptius, and investigated the mimetic relationship between larvae of S. aegyptius and P. apterus. The main component of the larval secretion in S. aegyptius is 2-heptanol, a chemical not known to function in anti-predatory defence, followed by (E)-2-octenal, a common defensive chemical of true bugs. When larvae of both species were presented to jumping spiders (Evarcha arcuata), S. aegyptius was slightly less well protected than P. apterus, but the spiders behaved towards the two species in a similar way: they quickly learned to avoid the bugs, but usually attacked them again on the second day. The spiders also generalized their learned avoidance from one true bug species to the other (with only slight asymmetry favouring S. aegyptius), suggesting that the bugs’ mimetic relationship is most probably Müllerian, being advantageous to both species.

 © Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině. © Oto Zimmermann

Studies of aposematism are mostly focused on visual aspects of warning signalization and based on experiments with avian predators. This study presents results of experiments with an arthropod predator, a jumping spider Evarcha arcuata (Araneae: Salticidae) and olfactory (i.e., noncontact chemical) aposematic signals. Spiders were presented with chemically protected firebug Pyrrhocoris apterus (Heteroptera: Pyrrhocoridae). After acquiring the negative experience with the bugs, the spiders were offered a choice between the firebug olfactory signal and a scentless control. Spiders actively avoided the firebug signal, showing that they are able to recognize an unprofitable prey by means of olfactory chemoreception. The results show that olfactory signals alone may function as effective means of aposematic signalization to spiders.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (885 použitých nálezů)
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk478350199353
Zemní past13811611115
Individuální sběr13417069159
Fotografie3003
Prosev3327537
Sklepávání22261740
Neurčeno836017165
Pozorování141202
Žlutá miska113010
Závěsné padací pasti0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (884 použitých nálezů)
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin114015
Písčité břehy1101
Mokré louky84914370
Louky0003
Suché louky4129640
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny3103
Lesostepní doubravy5308
Ruderály3306
Neurčeno22413828281
Rašeliniště41602848
Luční ostřicové mokřady57705426
Lesy0001
Ostřicové porosty stojatých vod26152321
Lesní okraje1415521
Mezofilní louky129813
Písčiny4206
Mokřady0001
Kamenolomy1641516
Vřesoviště nižších poloh2103
Louky50462833
Močály66764356
Suché křoviny1811217
Horská vřesoviště0001
Vlhké lesní lemy5604
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod41028
Dubohabřiny6214
Lužní lesy nížin226013
Stinné skály nižších poloh2103
Rašelinné bory1001
Suché doubravy5316
Ovocné sady s luční vegetací4407
Pastviny73410
Slaniska1001
Suťové a roklinové lesy0101
Bylinné porosty břehů1212710
Ostatní pole1413
Skalní stepi na vápenci195112
Výsadby jehličnanů4216
Xerotermní travinobylinná společenstva3422226
Úhory6506
Louky a pastviny69711
Ovocné sady a vinohrady1201
Mokřadní vrbiny2002
Porosty borůvek47110
Interiéry budov2002
Horské bučiny2332
Stojaté a pomalu tekoucí vody9704
Paseky8608
Reliktní bory na skalách2213
Lesy2114
Mokřadní olšiny1516
Haldy a výsypky1001
Břehy tekoucích vod2204
Obhospodařované pozemky0101
Polní biotopy1001
Výsadby listnáčů455202
Pozemní komunikace5112
Horské smrčiny1001
Těžební jámy0101
Acidofilní bory1001
Okraje silnic2001
Přirozené lesy1001
Lesní cesta4001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Skalní a suťové biotopy1202
 SamciSamiceMláďataNálezy