Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 10x 682x 133x 829x

Evarcha arcuata (Clerck, 1757)

České jménoskákavka černá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy829 nálezů, 247 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid, very humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, (partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-700

Literatura

 © Oto Zimmermann
Adults and larvae of a true bug, Scantius aegyptius (Heteroptera: Pyrrhocoridae), closely resemble sympatric firebugs, Pyrrhocoris apterus, and probably form a mimetic relationship with the latter species. Scantius aegyptius adults, although producing a secretion atypical of true bugs, are to some extent chemically protected against predators. In this study, we analysed the composition and function of the larval secretion in S. aegyptius, and investigated the mimetic relationship between larvae of S. aegyptius and P. apterus. The main component of the larval secretion in S. aegyptius is 2-heptanol, a chemical not known to function in anti-predatory defence, followed by (E)-2-octenal, a common defensive chemical of true bugs. When larvae of both species were presented to jumping spiders (Evarcha arcuata), S. aegyptius was slightly less well protected than P. apterus, but the spiders behaved towards the two species in a similar way: they quickly learned to avoid the bugs, but usually attacked them again on the second day. The spiders also generalized their learned avoidance from one true bug species to the other (with only slight asymmetry favouring S. aegyptius), suggesting that the bugs’ mimetic relationship is most probably Müllerian, being advantageous to both species.

 © Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině. © Oto Zimmermann

Studies of aposematism are mostly focused on visual aspects of warning signalization and based on experiments with avian predators. This study presents results of experiments with an arthropod predator, a jumping spider Evarcha arcuata (Araneae: Salticidae) and olfactory (i.e., noncontact chemical) aposematic signals. Spiders were presented with chemically protected firebug Pyrrhocoris apterus (Heteroptera: Pyrrhocoridae). After acquiring the negative experience with the bugs, the spiders were offered a choice between the firebug olfactory signal and a scentless control. Spiders actively avoided the firebug signal, showing that they are able to recognize an unprofitable prey by means of olfactory chemoreception. The results show that olfactory signals alone may function as effective means of aposematic signalization to spiders.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (829 použitých nálezů)
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr13217069157
Smyk441328195327
Neurčeno836017165
Zemní past122101697
Pozorování141202
Fotografie1001
Žlutá miska8109
Prosev3126534
Sklepávání19251737
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (829 použitých nálezů)
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Slatiniště57705426
Vlhké louky79914364
Porosty vysokých ostřic24152319
Ostřicové porosty stojatých vod2002
Neurčeno18010522252
Hliník1001
Lesní okraje1415521
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3003
Písčiny1001
Suché louky4202
Mokré louky2003
Mezofilní louky5306
Kamenolomy1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2002
Vřesoviště nižších poloh2103
Louky50462833
Močály66764356
Suché křoviny1001
Horská vřesoviště0001
Bylinný lem lesa5604
Dubohabřiny1001
Lužní lesy nížin1001
Rašelinné březiny a bory1001
Suché doubravy1001
Pastviny0001
Slaniska1001
Suťové a roklinové lesy0101
Kamenolom1541515
Pískovna5308
Přechodová rašeliniště5161310
Rašeliniště a slatiniště2428918
Vrchoviště1014317
Bylinné porosty na březích potoků a řek1212710
Polní cesta1413
Skalní stepi na vápencových podkladech195112
Kulturní lesy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva3422226
Pastviny5246
Luční úhory6506
Louky a pastviny69711
Xerotermy na jiných podkladech3525636
Ovocné sady a vinohrady1201
Floristicky pestré křoviny3104
Kosodřevina2002
Kultury jehličnanů1001
Mezofilní louky6686
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou47110
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy4307
Interiéry budov2002
Horské buko-jedlové lesy2332
Písečné přesypy3205
Stojaté a pomalu tekoucí vody9704
Lesní paseky8608
Ruderály2204
Křovinatý plášť lesa2102
Skupiny stromů, remízky < 1 ha5213
Reliktní bory na skalních podkladech2213
Ovocné sady3406
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy4315
Lesy2114
Skály nižších a středních výšek1001
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy4002
Křoviny a skupiny stromů mimo les6617
Trnkové křoviny3112
Lužní lesy176010
Bažinné olšiny1516
Haldy a výsypky1001
Polní meze2103
Břehy tekoucích vod2204
Obhospodařované pozemky0101
Polní biotopy1001
Rákosiny, orobincové porosty3926
Pískovcová skalní města0101
Smrkové monokultury1213
Kultury listnáčů455202
Pozemní komunikace5112
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Těžební jámy0101
Acidofilní bory1001
Cesty, silnice2001
Přirozené lesy1001
Lesní cesta4001
Borové monokultury1001
Parky1001
Urbánní biotopy0101
Skalní a suťové biotopy1202
 SamciSamiceMláďataNálezy