Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 12x 1266x 161x 1449x

Pardosa pullata (Clerck, 1757)

České jménoslíďák menší
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1449 nálezů, 247 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800-1500

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1272 použitých nálezů)
Pardosa pullata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3313993192
Zemní past85673258127986
Smyk12985048
Žlutá miska3104
Prosev2555031
Sklepávání12607
Eklektor0224
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1080 použitých nálezů)
Pardosa pullata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje2520026
Porosty vysokých ostřic3413111
ruderály3101
Bylinný lem lesa1102
Přechodová rašeliniště7230018
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy5504
mezofilní louky91002
Vrchoviště207154050
Lesy16649034
Vlhké louky162948518172
Rašeliniště a slatiniště743372081
Slatiniště15880924
Xerotermní travinobylinná společenstva282148140
Skalní stepi na vápencových podkladech11408
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1012
Acidofilní bukové bučiny1102
Skály nižších a středních výšek1001
Horské buko-jedlové lesy1002
Smrkové monokultury29212308
Rašelinné březiny a bory198011
Kamenolom22504
Louky a pastviny206113
Suťové a roklinové lesy2001
Kosodřevina1102
Podmáčené smrčiny0202
Ovocné sady569219040
Horské biotopy7505
Skupiny stromů, remízky < 1 ha75705
Horské smrčiny0201
Bylinné porosty na březích potoků a řek135010
Močály16378440
Cesty, silnice5001
Bažinné olšiny7005
Xerotermy na jiných podkladech4515017
Štěrkové lavice2002
Louky7232941119
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Borové monokultury253216
Rákosiny, orobincové porosty5610014
Přirozené lesy8104
Haldy a výsypky406538
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Luční úhory15289216
Břehy tekoucích vod4219016
Pískovcová skalní města2506
Pole11625028
Písečné přesypy1001
Kulturní lesy3922421
Polní meze2718010
Širokolisté vysokostébelné nivy3506
Stojaté a pomalu tekoucí vody1203
Lužní lesy9607
Urbánní biotopy4214016
Lesní paseky442140027
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou291122017
Pastviny1112256
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky17409
Mezofilní louky6422041532
Ruderály182307
Křoviny a skupiny stromů mimo les3813010
Květnaté bučiny31903
Křovinatý plášť lesa2001
Polní úhory10613
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy7206
Lesní cesta3103
Kácené vrbové křoviny1001
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod1001
Skalní a suťové biotopy0201
Železniční náspy2001
Parky1001
Polní biotopy8102
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu1001
Kultury listnáčů4203
Kamenité sutě2002
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1202
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy