Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10× 12× 1267× 246× 1535×

Pardosa pullata (Clerck, 1757)

České jménoslíďák menší
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1535 nálezů, 272 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit. © Ondřej Machač
We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1534 použitých nálezů)
Pardosa pullata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past947536621271057
Individuální sběr3424133204
Smyk12986049
Neurčeno44661178
Žlutá miska3104
Prosev2555031
Sklepávání12607
Eklektor0224
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1535 použitých nálezů)
Pardosa pullata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokřady12204
Louky151302
Neurčeno2458129515416
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1102
Suché louky4621021
Mezofilní louky6592271541
Rašeliniště10315650152
Mokré louky163849618177
Lesní okraje2520026
Kamenolomy22605
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Ostřicové porosty stojatých vod3413111
Bylinné porosty břehů136011
Paseky444152032
Ruderály6338024
Vlhké lesní lemy1102
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin4401
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod5611015
Lužní lesy nížin107010
Porosty borůvek291122018
Suché doubravy5504
Ostatní pole11625029
Lesy16649034
Luční ostřicové mokřady15880924
Xerotermní travinobylinná společenstva282148140
Skalní stepi na vápenci11408
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1012
Bučiny nižších poloh321005
Stinné skály nižších poloh3507
Horské bučiny1002
Výsadby jehličnanů356148645
Rašelinné bory198011
Louky a pastviny206113
Suťové a roklinové lesy2001
Mokřadní vrbiny1102
Podmáčené smrčiny0202
Ovocné sady s luční vegetací569219040
Horské biotopy7505
Dubohabřiny75705
Horské smrčiny0201
Močály16378440
Okraje silnic5001
Mokřadní olšiny7005
Štěrkové břehy řek2002
Louky7232941119
Přirozené lesy8104
Haldy a výsypky406538
Reliktní bory na skalách1001
Úhory16295319
Břehy tekoucích vod4219016
Písčiny1001
Pastviny13840516
Širokolisté horské nivy3506
Stojaté a pomalu tekoucí vody1203
alpínské trávníky186011
Suché křoviny4013011
Lesostepní doubravy7206
Lesní cesta3103
Písčité břehy1001
Skalní a suťové biotopy0201
Železniční náspy2001
Polní biotopy8102
Horská vřesoviště1001
Výsadby listnáčů4203
Kamenité suti nižších poloh2002
 SamciSamiceMláďataNálezy