Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10× 12× 1266× 190× 1478×

Pardosa pullata (Clerck, 1757)

České jménoslíďák menší
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1478 nálezů, 266 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1550

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1478 použitých nálezů)
Pardosa pullata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3424123203
Smyk12986049
Neurčeno44661178
Zemní past857532911271002
Žlutá miska3104
Prosev2555031
Sklepávání12607
Eklektor0224
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1478 použitých nálezů)
Pardosa pullata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky4621021
Rašeliniště10315650152
Mokré louky163148818176
Lesní okraje2520026
Mezofilní louky6532261539
Kamenolomy22605
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Ostřicové porosty stojatých vod3413111
Bylinné porosty břehů136011
Paseky444152032
Ruderály6338024
Neurčeno159894715369
Vlhké lesní lemy1102
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin4401
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod5611015
Lužní lesy nížin107010
Porosty borůvek291122018
Suché doubravy5504
Ostatní pole11625029
Lesy16649034
Luční ostřicové mokřady15880924
Xerotermní travinobylinná společenstva282148140
Skalní stepi na vápenci11408
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1012
Bučiny nižších poloh321005
Stinné skály nižších poloh3507
Horské bučiny1002
Výsadby jehličnanů356148645
Rašelinné bory198011
Louky a pastviny206113
Suťové a roklinové lesy2001
Mokřadní vrbiny1102
Podmáčené smrčiny0202
Ovocné sady s luční vegetací569219040
Horské biotopy7505
Dubohabřiny75705
Horské smrčiny0201
Močály16378440
Okraje silnic5001
Mokřadní olšiny7005
Štěrkové břehy řek2002
Louky7232941119
Přirozené lesy8104
Haldy a výsypky406538
Reliktní bory na skalách1001
Úhory16295319
Břehy tekoucích vod4219016
Písčiny1001
Pastviny13840516
Širokolisté horské nivy3506
Stojaté a pomalu tekoucí vody1203
alpínské trávníky186011
Suché křoviny4013011
Lesostepní doubravy7206
Lesní cesta3103
Písčité břehy1001
Skalní a suťové biotopy0201
Železniční náspy2001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Polní biotopy8102
Horská vřesoviště1001
Výsadby listnáčů4203
Kamenité suti nižších poloh2002
 SamciSamiceMláďataNálezy