Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 20x 24x 2421x 146x 2611x

Pardosa pullata (Clerck, 1757)

České jménoslíďák menší
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy2611 nálezů, 246 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800-1500

Literatura

© Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1262 použitých nálezů)
Pardosa pullata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2274631214
Zemní past87493296127990
Žlutá miska3104
Smyk2830033
Prosev817217
Eklektor0123
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1069 použitých nálezů)
Pardosa pullata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
mezofilní louky6782321544
rašeliniště10225540147
ostřicové porosty stojatých vod3313110
Lesy16649034
mokré louky162948518172
Lesní okraje2419024
luční ostřicové mokřady15879923
Xerotermní travinobylinná společenstva282148140
skalní stepi na vápenci11408
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1012
bučiny nižších poloh321005
osluněné skály nižších poloh3507
výsadby jehličnanů316147643
horské bučiny1002
rašelinné bory198011
kamenolomy22504
Louky a pastviny206113
suťové a roklinové lesy2001
kosodřevina1102
podmáčené smrčiny0202
ovocné sady bez bylinné vegetace561217036
Horské biotopy7505
dubohabřiny76808
horské smrčiny0201
suché lesní lemy1001
bylinné porosty břehů135010
Močály16378440
okraje silnic5001
bažinné olšiny7005
travnaté stepi4515017
štěrkové břehy řek2002
Louky7232941119
lužní lesy nížin1002
haldy a výsypky406538
Přirozené lesy8104
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod5610014
reliktní bory na skalách1001
úhory16295319
A1211008204
Břehy tekoucích vod4219016
obilná pole11625028
písčiny1001
širokolisté horské nivy3506
Stojaté a pomalu tekoucí vody1203
údolní jasanoolšové luhy9607
ruderály6037023
paseky442140027
horská vřesoviště292122018
pastviny1112256
alpínské trávníky186011
suché křoviny4013011
lesostepní doubravy7206
Lesní cesta3103
vrbové křoviny1001
bahnité břehy1001
Skalní a suťové biotopy0201
železniční náspy2001
městské parky1001
Polní biotopy8102
Kultury listnáčů4203
kamenité suti nižších poloh2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020