Nálezy podle období  
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 893× 396× 1300×

Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)

České jménolovčík hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1300 nálezů, 273 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Jiří Stanovský
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1000

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1298 použitých nálezů)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past26282268328
Pozorování161046
Individuální sběr4196215189
Smyk4288359208
Neurčeno7322896492
Sklepávání113317
Prosev593741
Fotografie241004
Nárazová past5103
Žlutá miska11798
Eklektor0101
Závěsné padací pasti1031
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1299 použitých nálezů)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy1001
Paseky5103217
Mezofilní louky54614
Louky4002
Suché lesní lemy10314
Skalní stepi na jiných horninách2001
Mokré louky9219067
Neurčeno184279189648
Suché louky51311854
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2226
Ruderály187715
Vřesoviště nižších poloh5314
Suťové a roklinové lesy1102
Lužní lesy nížin2841418
Lesostepní doubravy421011
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1427
Rašeliniště331719
Lesní okraje634219
Reliktní bory na skalách221710
Bylinné porosty břehů441611
Travnaté stepi1001
Vlhké doubravy0122
Suché křoviny991916
Vnější stěny budov1001
Kamenolomy431814
Zahrady0022
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod34610
Luční ostřicové mokřady24711
Xerotermní travinobylinná společenstva9179444
Louky12246535
Ostřicové porosty stojatých vod793218
Slaniska0101
Vlhké lesní lemy2513
Výsadby jehličnanů4011812
Bučiny nižších poloh2103
Písčité břehy1001
Interiéry budov1001
Dubohabřiny7344
Zahradnicky utvářené zahrady a parky131002
Suché doubravy13111316
Pastviny58612
Stinné skály nižších poloh3225
Okraje silnic1342
Skalní stepi na vápenci8101114
Porosty borůvek331914
Ovocné sady a vinohrady0101
Močály8112225
Mokřadní olšiny131211
Louky a pastviny10106
Stojaté a pomalu tekoucí vody3134
Písčiny1347
Horské bučiny1113
Úhory31117
Ovocné sady s luční vegetací71310
Výsadby listnáčů0144
Břehy tekoucích vod471814
Kamenité suti nižších poloh4003
Haldy a výsypky0051
Ostatní pole3014
Polní biotopy0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0072
Lesy0242
Pozemní komunikace0031
Acidofilní bory3226
Lesní cesta2254
Přirozené lesy42228
Rašelinné bory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy