Nálezy podle období  
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 12× 12× 1312× 278× 1614×

Zora spinimana (Sundevall, 1833)

České jménozora obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1614 nálezů, 291 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded (Preference: Vysoká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1613 použitých nálezů)
Zora spinimana (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6712561156
Zemní past852356148709
Prosev528569119
Sklepávání3934918
Neurčeno20319922428
Smyk2332945
Pozorování0162
Žlutá miska0101
Eklektor677286135
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1614 použitých nálezů)
Zora spinimana (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Výsadby jehličnanů1105242103
Paseky99015
Suché louky10223933
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Neurčeno35924773537
Mokré louky98421868
Louky2517
Močály44674854
Suťové a roklinové lesy1528
Rašeliniště82592193
Horské smrčiny7608
Reliktní bory na skalách58413
Podmáčené smrčiny1213
Lesy10610573194
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin7608
Bylinné porosty břehů57614
Vlhké lesní lemy0011
Výsadby listnáčů3834215
Mezofilní louky4908
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Lužní lesy nížin4923332
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2616929
Luční ostřicové mokřady2918320
Suché lesní lemy2001
Vřesoviště nižších poloh0501
Suché křoviny133116
Bahnité břehy0101
Ostřicové porosty stojatých vod31201723
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3306
Suché doubravy51221441
Lesní cesta0101
Jasanoolšové lemy vodotečí1001
Bučiny nižších poloh159015
Dubohabřiny10218
Vlhké doubravy1101
Travnaté stepi0101
Kamenité suti nižších poloh93111
Stinné skály nižších poloh339222
Mokřadní vrbiny1102
Rašelinné bory103216
Břehy tekoucích vod5339
Pastviny2313
Mokřadní olšiny205221
Lesní okraje1615228
Okraje silnic2215
Porosty borůvek107115
Louky a pastviny2414
Kamenolomy6047
Xerotermní travinobylinná společenstva124312
Úhory1001
Přirozené lesy2339
Písčiny8005
Haldy a výsypky0006
Ostatní pole2104
Stojaté a pomalu tekoucí vody2103
Ovocné sady s luční vegetací4205
Ruderály4529
Slaniska5403
Horské bučiny1112
Acidofilní bory118210
Lesostepní doubravy88013
Skalní stepi na vápenci6106
Horská vřesoviště2001
alpínské trávníky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy