Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus quadratus Clerck, 1757 Not endangered 26x 28x 630x 50x 734x

Araneus quadratus Clerck, 1757

Czech namekřižák čtyřskvrnný
Threat levelNot endangered
Records734 nálezů, 153 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2017 , Ota Zimmermann
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (289 used records)
Araneus quadratus Clerck, 1757 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie0202
Individuální sběr331077397
Smyk84146130158
Zemní past28216
Sklepávání13710
Prosev0044
?4202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (255 used records)
Araneus quadratus Clerck, 1757 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesní cesta0101
Louky a pastviny2801
bylinné porosty břehů121637
paseky1304
zahrady0101
mezofilní louky0175
Močály0101
ostřicové porosty stojatých vod4449
travnaté stepi361114
suché lesní lemy0143
luční ostřicové mokřady6215317
skalní stepi na vápenci1123
mokré louky26232035
rašeliniště8311228
Xerotermní travinobylinná společenstva6447
kamenolomy0155
Močály9233129
rašelinné bory0102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
horské smrčiny0312
kosodřevina0101
horské bučiny1102
Louky a pastviny3043
Louky282318
kamenité suti nižších poloh0011
pastviny0011
úhory2235
A1211002002
Horské biotopy0011
obilná pole0101
bažinné olšiny0201
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1133
lužní lesy nížin0101
reliktní bory na skalách0172
Břehy tekoucích vod0101
Skalní a suťové biotopy0101
00000001303
Lesní okraje1302
ovocné sady bez bylinné vegetace1203
výsadby jehličnanů6726
ruderály01207
horská vřesoviště0402
suché křoviny1212
bučiny nižších poloh0101
Kultury listnáčů0212
Pozemní komunikace6561
podmáčené smrčiny1123
haldy a výsypky0101
dubohabřiny0101
Lesy0101
městské parky2001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019